HOME >>活動花絮
101.3.29高雄市梓官區蚵仔寮龍安堂謁祖進香  
37
101年祖廟北港朝天宮高雄市遶境 
74
101年高雄朝后宮謁祖進香回鑾 
28
101年高雄朝后宮往北港朝天宮徒步謁祖進香 
58
101年台中梧棲大庄浩天宮進香回鑾 
62
台中梧棲大庄浩天宮往北港朝天宮進香2 
16
101年台中梧棲大庄浩天宮往北港朝天宮進香 
100
101年3月15日辛巴威國哈拉雷市朝天宮謁祖進香 
23
101年壬辰年五文昌夫子春季祭典暨笨港境 
38
北港朝天宮虎爺中和分會徒步謁祖進香 
39
101年台北松山慈祐宮往北港朝天宮進香盛況 
68
101年境主公過爐 
46

 上一頁  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52  下一頁 
 

版權所有 © 財團法人北港朝天宮所有,引用前請先告知
地址:雲林縣北港鎮中山路178號       電話:05-783-2055       設計公司:普立陽資訊