HOME >>影音欣賞
北港迎媽祖 國家指定重要民俗文化資產5
 
北港迎媽祖 國家指定重要民俗文化資產6
 
北港迎媽祖 國家指定重要民俗文化資產7
 
北港迎媽祖 國家指定重要民俗文化資產8
 
北港迎媽祖 國家指定重要民俗文化資產 9
 
授證典禮1
 
授證典禮2
 
媽祖的DNA 1 在台灣的故事
 
媽祖的DNA 2 在台灣的故事
 
媽祖的DNA 3 在台灣的故事
 
媽祖的DNA 4 在台灣的故事
 
媽祖的DNA 5 在台灣的故事
 

 上一頁  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  下一頁